VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alle facturen zijn betaalbaar te DEERLIJK, binnen de 15 dagen na factuurdatum.

 2. Bij gebrek aan volledige betaling binnen deze termijn is vanaf de vervaldag en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 5 %. Alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van  10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25 €) als schadebeding.

 3. Klachten of opmerkingen in verband met de uitgevoerde werken of inzake zichtbare gebreken van geleverde goederen dienen binnen de 8 dagen met een aangetekend schrijven overgemaakt te worden. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de 6 maanden na levering. 

 4. De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering. 

 5. Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

 6. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. 

 7. Alle offertes blijven geldig gedurende 2 maanden na het uitgeven ervan, tenzij op de offerte anders werd bepaald.

 8. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank van Kortrijk. 

 9. Facturatie en betaling zal als volgt geschieden: 20 % van totale som bij akkoord offerte , te betalen binnen de 14 dagen na akkoord. 40 % voor aanvang werken en restsom wordt verrekend op factuur na oplevering

 10. Elke offerte dient binnen de 30 dagen na offertedatum ondertekend teruggestuurd te worden, anders vervalt deze offerte. Elke offerte is na ondertekening binnen de gestelde termijn, maximum één jaar geldig na offertedatum

 ( met uitzondering van speciale acties)

 1. Elke offerte is enkel geldig indien ondertekend door beide partijen.

 2. Elke offerte is persoonlijk en geldt alleen in de relatie opdrachtgever- uitvoerder; zij mag niet voorgelegd worden aan eventuele andere uitvoerders of misbruikt worden in een bepaalde prijszetting. Zoniet zal u een schadevergoeding schuldig zijn.

 3. Elke aanpassing van de offerte door toedoen van de opdrachtgever dient onmiddellijk opgenomen te worden in een aangepaste offerte, dewelke ook ondertekend dient te worden door beide partijen. Indien daardoor bepaalde werkzaamheden zouden wegvallen, waarvoor de uitvoerder zich voorbereid heeft, of indien bepaalde materialen zouden wegvallen die de uitvoerder ondertussen besteld heeft, kan door de uitvoerder een schadevergoeding geëist worden van 25 % van de offerteprijs

 4. Bij elke offerte wordt uitgegaan van de zichtbare toestand van het terrein. Als blijkt dat ondergronds het terrein niet zuiver is kunnen er meerkosten gerekend worden. Ook indien er andere machines of extra materialen nodig zijn     

 5. Indien onze leveranciers prijswijzigingen toepassen, hebben wij het recht onze prijzen aan te passen           

 6. Elke pagina van de offerte dient door beide partijen ondertekend te worden.   

 7. Door ons worden de aanvang en het beëindigen van de werkzaamheden bepaald. Wanneer door onvoorziene   omstandigheden de termijn van de aanvang of voorziene beëindiging wordt overschreden kan dit door de klant nooit aanleiding zijn de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te eisen of betaling te weigeren

 8.  Meerwerken en wijzigingen van de werken worden afzonderlijk aangerekend per uurtarief    

 9.  Wanneer er voor de werkzaamheden vergunningen vereist zijn, gaan wij ervan uit dat de opdrachtgever deze in zijn bezit heeft. Alleen de opdrachtgever is in zulke gevallen verantwoordelijk

 10.  Alleen de werkzaamheden vermeld in de prijsofferte zijn bindend voor uitvoering. De gegevens op de plannen zijn slechts als werkaanduidingen te beschouwen.

 11. De ontwerpen zijn en blijven (zelfs als zij betaald werden) artistiek eigendom van ons bedrijf.